vi har også en

Privatlivspolitik

.
select an option:

Privat Klient

1. Behandling af dine personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. enp-advokater I/S, CVR nr. 30887212, er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger. Du finder vores kontaktinformationer ovenfor.
2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag. I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger samt øvrige relevante oplysninger, herunder for eksempel CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold. Vi kan i visse tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig i form af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbreds
3. Indhentelse af personoplysninger om dig fra andre parter
Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre personer involverede i sagen eller advokater eller myndigheder. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi af materialet, vi opbevarer på sagen. I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, andre offentlige myndigheder, offentlige tilgængelige registre m.v. Sådan indhentning af data sker altid efter aftale med dig.
4. Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen. Vi behandler alene følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav. Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig. I vores generelle betingelser, som du finder på vores hjemmeside (nederst på forsiden), har vi beskrevet vores pligt til at indhente ID af hensyn til hvidvaskregler. Som det fremgår af afsnittet, indhenter vi i visse tilfælde ID på dig alene af den årsag. Vi behandler i visse sager dit CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder eller med henblik på at foretage tinglysning/registrering af et retsforhold eller for at kunne behandle en retssag for dig på minretssag.dk.
5. Retsgrundlaget for vores behandling
Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag: • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.) • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
6. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav. I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til: • Modpart og dennes advokat • Domstolene • Andre offentlige myndigheder som skal involveres i sagen • Andre relevante parter/aktører; advokat for andre parter, vidner, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige m.v. Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.
7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 10 år efter sagens afslutning. Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil vi konkret vurdere, om der er behov for længere tids opbevaring, herunder såfremt der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen.
8. Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. I det omfang sletningen vil berøre sagsbehandlingen af sagen, vil vi orientere dig om dette, inden vi sletter data.
9. Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Læs mere om rettighederne og mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet.

Erhvervsklient

1. Behandling af dine personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. enp-advokater I/S, CVR nr. 30887212, er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger. Du finder vores kontaktinformationer ovenfor.
2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag og dit opdrag. I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger samt øvrige relevante oplysninger, herunder for eksempel CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold, virksomhedsoplysninger, ejeroplysninger m.v. Vi kan i visse tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig i form af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller orientering, hvis det er relevant for sagen.
3. Indhentelse af personoplysninger om dig fra andre parter
Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre personer involverede i sagen eller advokater eller myndigheder. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi af materialet, vi opbevarer på sagen. I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, andre offentlige myndigheder, offentlige tilgængelige registre m.v. Sådan indhentning af data sker altid efter aftale med dig.
4. Særlig information om vores dataansvar for andre parter
I forbindelse med sagen kan vi behandle oplysninger om andre personer i virksomheden, herunder dine medarbejdere eller andre kategorier af personer. Du skal være opmærksom på, at vi som dataansvarlig er selvstændigt ansvarlig for at opfylde oplysningspligten og øvrige rettigheder overfor disse personer. Dog skal vi ikke opfylde oplysningspligten, så længe oplysningerne er underlagt vores tavshedspligt. Vi orienterer dig, hvis vi vurderer, det bliver aktuelt at opfylde oplysningspligten og dermed rette henvendelse til vedkommende.
5. Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen. Vi behandler alene følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav. Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig. I vores generelle betingelser, som du finder på vores hjemmeside (nederst på forsiden), har vi beskrevet vores pligt til at indhente ID af hensyn til hvidvaskregler. Som det fremgår af afsnittet, indhenter vi i visse tilfælde ID på dig alene af den årsag. Vi behandler i visse sager dit CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder eller med henblik på at foretage tinglysning/registrering af et retsforhold eller for at kunne behandle en retssag for dig på minretssag.dk.
6. Retsgrundlaget for vores behandling
Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag: • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.) • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
7. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav. I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til: • Modpart og dennes advokat • Domstolene • Andre offentlige myndigheder som skal involveres i sagen • Andre relevante parter/aktører; advokat for andre parter, vidner, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige m.v. Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.
8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 10 år efter sagens afslutning. Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil vi konkret vurdere, om der er behov for længere tids opbevaring, herunder såfremt der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen.
9. Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. I det omfang sletningen vil berøre sagsbehandlingen af sagen, vil vi orientere dig om dette, inden vi sletter data.
10. Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Læs mere om rettighederne og mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet.