enp advokaters

Forretningsbetingelser

.
select an option:

Generelt

Organisering og ansvar
enp-advokater I/S bor Elisagårdsvej 5, 3. sal, 4000 Roskilde. Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 4635 4017 samt på e-mailadressen reception@enp-advokater.dk.enp-advokater I/S er organiseret som et interessentskab, og vores CVR-nummer er 30 88 72 12.

De ansvarlige partnere fremgår af vores hjemmeside, enp-advokater.dk.Klientmidler, der betros enp-advokater I/S, forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Forrentning af midler begrænses til de i banken opnåede renter. Negativerenter opkræves også af indestående klientmidler såfremt enp-advokater pålægges dette.

enp-advokater I/S har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland og Nykredit Bank A/S.

Oplysninger om garantiordningen for klientmidler kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Bankoplysninger
enp-advokater I/S' hovedklientkonto er i Sparekassen Kronjylland - kontonr. 6686-0015986042
enp-advokater I/S' driftkonto er i Sparekassen Kronjylland - kontonr. 6686-0015928158

Honorar og udlæg

Du vil, inden en opgave påbegyndes, få oplyst et honoraroverslag, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis enp-advokater I/S har en fast pris for den aftalte ydelse, får du prisen oplyst.

Hvis vi ikke har en fast pris for den aftalte ydelse, og det ikke er muligt at give dig et honoraroverslag, fastsætter vi efter opgavens udførelse honoraret for den aftalte ydelse på baggrund af en konkret vurdering. I denne vurdering tager vi udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, opgavens omfang og betydning for dig, herunder om opgavens udførelse har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, sagens kompleksitet, samt det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

I forbindelse med honorarfastsættelsen anvendes følgende timesatser hos enp-advokater I/S:

Sagsbehandling af partner, afhængig af sagens art kr. 2.700,00-3.500,00
Sagsbehandling af advokat kr. 2.500,00-3.000,00
Sagsbehandling af advokatfuldmægtig kr. 1.500,00-2.000,00
Sagsbehandling sekretær kr. 875,00

De oplyste priser er alle incl. moms.

Sagsbehandling ved sekretær honoreres kun, såfremt dette tilfører sagen selvstændig værdi.

Vi kan anmode dig om at indbetale et depositum for vores honorar, hvilket er normal procedure.

Hos enp-advokater I/S fakturerer vi typisk vores klienter månedligt eller kvartalsvis, med mindre vi aftaler eller finder det hensigtsmæssigt med en anden faktureringsordning.

Faktiske omkostninger og øvrige eksterne udgifter eller udlæg i forbindelse med din sag, såsom rets- og tinglysningsafgifter samt gebyrer og ekstraordinære transportomkostninger, som skal afholdes i forbindelse med opgavens udførelse, er ikke indeholdt i vores honorar, og vi vil altid anmode dig om at forudbetale sådanne beløb.

I mange retssager er der adgang til at ansøge om forsikringsdækket retshjælp. Vi vil derfor anmode dig om tidligst muligt i forløbet at oplyse navnet på dit forsikringsselskab og dit policenummer, såfremt det er relevant.

ID og hvidvask

enp-advokater I/S er omfattet af hvidvaskloven og vil derfor, såfremt det efter enp-advokater I/S´ vurdering er relevant, anmode dig eller din virksomhed om at udlevere identifikationspapirer. Identifikationspapirer er kørekort/pas og eventuelt sundhedskort på fysiske personer.

enp-advokater I/S skal modtage en kopi til opbevaring.

For selskaber gælder, at ultimative ejere med ejerandel på mindst 25% skal fremsende identifikationspapirer. Såfremt ingen kapitalejer ejer mindst 25%, skal direktøren (den registrerede) udlevere identifikationspapirer.

Endeligt skal ansatte, som repræsenterer en virksomhed i samarbejdet med os, fremsende identifikationspapirer.

enp-advokater I/S har udarbejdet risikoanalyse af virksomhedens sagsportefølje, og der er mellem-lav risiko for hvidvask i virksomheden.

Fremsendelse af identifikationsoplysninger sker via vores kundekendskabsportal.

Persondata

I forbindelse med dit opdrag hos enp-advokater I/S modtager vi data, herunder persondata. Læs mere herom i vores privatlivspolitik.

Vi opbevarer e-mails, breve, dokumenter m.v., som vi modtager fra dig, og som vi vurderer har relevans for varetagelse af din sag både under sagen og i indtil 10 år efter sagens afslutning.

Dette gælder blandt andet dit navn, adresse, personnummer og ID og kan også gælde oplysninger om familieforhold, helbred, sygdom, økonomi m.v., som vi er kommet i besiddelse af som et led i varetagelsen af din sag.

Vi foretager løbende en vurdering af, hvor vidt de modtagne data er nødvendige for varetagelsen af din sag og dermed for udførelsen af den aftalte opgave, hvorfor vi også kan og vil slette data, i det omfang vi ikke finder dataene nødvendige. Følgelig kan du blive anmodet om at fremsendes data på ny, hvis de bliver relevante på et senere tidspunkt.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om dig og til at tilbagekalde samtykke til opbevaring og til at få korrigeret eller slettet data. Krav om sletning kan dog være begrænset af vores ret eller pligt til at opbevare disse, lige som vores behandling af din sag kan blive umuliggjort, såfremt data skal slettes.

Advokatfirmaets behandling af persondata kan påklages til Datatilsynet, eller såfremt klagen angår advokatetiske forhold til Advokatnævnet.

Korrespondance i sagen kan og bør i videst muligt omfang foregå via e-mail. Såfremt det bliver nødvendigt at fremsende dokumenter eller andet materiale, der indeholder persondata eller personfølsomme oplysninger, herunder ID, kan dette alene ske via krypteret/sikker e-mail, almindelig post eller vores kundekendskabsportal.

Ved fremsendelse af dokumenter med almindelig e-mail kan vi sende dig en kode pr. sms til at åbne dokumenterne med.

Du gøres udtrykkelig opmærksom på, at enp-advokater I/S ikke påtager sig ansvar for andres indbrud i eller anvendelse af forsendelser til mig.

Forsikring

Advokaterne hos enp-advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, og er ansvarsforsikret i Codan A/S under policenummer 683 0215687.