lovpligtige

Klientoplysninger

.
I overensstemmelse med De Advokatetiske Regler oplyser vi vores klienter om følgende:

Rådgivningsstedenp-advokater I/S er etableret på adressen Elisagårdsvej 5, 3., 4000 Roskilde.

Udover at de enkelte advokater kan kontaktes direkte på deres e-mailadresser, kan vi altid kontaktes på reception@enp-advokater.dk (sikkermail) samt på telefonnummer +45 4635 4017.

enp-advokater I/S er registreret under cvr.nr. 30887212 og er organiseret som et interessentskab.

Klientkonti
Vi anvender Sparekassen Kronjylland som vores primære pengeinstitut.

Vores klientkonto er 6686-0015986042.

I tilfælde af et pengeinstituts konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Beskikkelse
Alle advokater hos enp-advokater I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos enp-advokater I/S er omfattet af advokatfirmaet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan A/S under policenummer 900 517 2613.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af enp-advokater I/S uanset hvor advokatvirksomheden udøves. enp-advokater I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos enp-advokater I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af enp-advokater I/S og/eller utilfredshed med en af enp-advokater I/S’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.