Fast Ejendom

Når du køber, sælger, lejer eller på anden måde har med fast ejendom at gøre

Vores specialister bistår ved køb af alle typer boliger og investeringsejendomme, forældrekøb og familiehandler, og når du køber som udenlandsk statsborger. Vi hjælper med salg af din bolig, når du selv har fundet en køber.

Vores specialister bistår ved køb af alle typer boliger og investeringsejendomme, forældrekøb og familiehandler, og når du køber som udenlandsk statsborger. Vi hjælper med salg af din bolig, når du selv har fundet en køber.

Vi rådgiver blandt andet om…

Køb af hus og lejlighed

Det er en stor beslutning at købe bolig. Du er velkommen til at kontakte os, allerede mens du leder efter din drømmebolig. Så ved du ved præcis, hvad du skal gøre, når den dukker op!

Hvis der er flere interesserede til boligen, rykker vi gerne hurtigt ud for at hjælpe dig med at komme foran i feltet af interesserede.

Hvis du skriver under på købsaftalen, før vi har godkendt den, skal du bede om at få sat et advokatforbehold ind i købsaftalen. Det kan f.eks. se sådan ud:

”Handlen er fra købers side betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være sælgers mægler skriftligt i hænde senest 4 hverdage efter køber og sælgers underskrift af købsaftalen”

Hvis handlen ikke bliver til noget, uanset årsagen, skal du ikke betale salær til os.

Du skal heller ikke betale godtgørelse til sælger, hvis handlen annulleres, fordi vi i samråd med dig beslutter, at handlen ikke kan godkendes.

Hvis handlen gennemføres, tilbyder vi fast pris på vores hjælp til dit boligkøb. Du risikerer derfor ingen uforudsete udgifter til advokat.

Vi gennemgår købsaftalen og alle bilag med dig, så du kan se frem til en problemfri bolighandel.

Vi er tovholder på handlen fra start til slut og samler alle juridiske tråde i forhold til sælger, mægler og bank. Vi sørger for tinglysning af dit skøde, og påser at sælger ikke får salgssummen udbetalt, før skødet er på plads.

Køb af grund og byggeprojekt

Det kan umiddelbart virke enkelt at købe en byggegrund. Men der er mange forhold, der skal være i orden: Skal terrænet reguleres, før der kan bygges, er jorden for blød, eller er der forurening? Må vi bygge vores drømmehus på grunden?

Enp-advokaters specialister i fast ejendom afklarer alle forhold, så grundkøbet holder budgettet.

Vi hjælper også med kontrakten på dit husbyggeri. Der er mange punkter i en byggekontrakt, der kan medføre uforudsete udgifter og skuffede forventninger. Det gælder, uanset om kontrakten er med er stort typehusfirma eller en mindre håndværksmester.

Boliger på projektstadiet sælges ofte på købsaftaler, som sælger har udarbejdet, og hvor det kan være svært at få ændret noget. Alligevel er det vigtigt, at din egen rådgiver godkender aftalen. Så kan du i ro og mag sammen med os få overblik over, om det er det rigtige køb for dig.

Hvis du skriver under på en købsaftale eller en kontrakt, før vi har gennemgået den for dig, bør du sørge for at få et forbehold ind i købsaftalen om advokatgodkendelse.

Du betaler kun for vores rådgivning, hvis købet bliver til noget.

Køb af andelsbolig og ideel anpart

Som andelshaver deler du realkreditlån med de andre andelshavere i ejendommen. Derfor er der flere tal at kontrollere ved køb af en andelsbolig end ved køb af ejerlejlighed, hvor hver ejer har sit eget realkreditlån.

Samtidigt sælges andele ofte af sælger selv uden ejendomsmægler, og sælger har ikke altid styr på, hvilke dokumenter køber skal have.

Enp-advokaters boligspecialister har stor rutine i at gennemgå dokumenter og økonomiske nøgletal for andelsboligforeninger. Vi sørger for at alle vigtige papirer kommer frem, så du er sikker på, at du køber en andel i en sund forening.

Villalejligheder er ofte ideelle anparter, hvor to familier ejer et hus sammen, og fordeler brugsretten i en aftale. Her er det økonomiske og fysiske fællesskab tæt. Derfor er det vigtigt, at alle forudsætninger om brugsretten og de fremtidige muligheder for at foretage ændringer er i orden. Der er ofte nødvendigt at få aftalen godkendt af bank og kreditforening for at få lån i anparten.

Vi bistår med afklaring af alle forhold, inden dit køb af en ideel anpart er bindende.

Du betaler kun for vores rådgivning, hvis købet bliver til noget.

Køb af fritidsbolig

Der er samme behov for juridisk rådgivning ved køb af fritidsbolig som ved køb af helårsbolig.

Mange fritidshuse ligger i områder, hvor der er begrænsninger i mulighederne for at bruge huset eller for at ændre eller udvide ejendommen. Det kan fremgå af blandt andet tinglyste bestemmelser, lovgivning eller lokalplaner.

Kontakt enp-advokaters boligspecialister så du er sikker på, at fritidsboligen opfylder dine forventninger til den fremtidige brug.

Vi hjælper også med ansøgning m.v. hvis en helårsbolig købes til brug som flexbolig.

Udenlandsk statsborger – køb af ejendom i danmark

Der gælder særlige regler når udenlandske statsborgere og udenlandsdanskere vil købe fast ejendom i Danmark.

I nogle tilfælde skal der blot afgives en erklæring for at købe en helårsbolig, i andre tilfælde er det nødvendigt at indhente tilladelse hos Justitsministeriet.

Der er særlige begrænsninger for køb af fritidshuse i Danmark, hvis man er bosat i udlandet eller kun har boet i Danmark i kortere tid.

Kontakt enp-advokaters boligspecialister og få afklaret, hvilke betingelser du skal opfylde for at købe den ønskede bolig.

Er det nødvendigt at søge tilladelse til købet fra Justitsministeriet, hjælper vi med det.

Kontakt os inden du skriver under på købsaftalen, så der bliver taget det nødvendige forbehold for tilladelsen.

Såfremt du ikke opnår tilladelse til købet, så handlen ikke bliver til noget, opkræver vi ikke noget salær.

Foreign citizen – purchase of property in Denmark

There are special rules for acquisition of real estate in Denmark for foreign nationals and expatriates.

In some cases it is enough to make a declaration, in other cases it is necessary to obtain permission from the Ministry of Justice.

There are special restrictions on the purchase of second homes in Denmark if you are living abroad or only have lived here for a short time.

Contact enp-advokater housing specialists and let us clarify which conditions you must meet to buy the desired accommodation.

If it is necessary to obtain permission from the Ministry of Justice, we will assist you in the process.

Contact us before signing the final purchase agreement in order to make sure that the necessary reservations will be made.

If you do not obtain permission for the acquisition, we charge no fees.

Forældrekøb og familiehandler

Kontakt enp-advokaters boligspecialister, hvis I overvejer et forældrekøb, så vi kan rådgive om, hvad der er den bedste løsning for Jer.

Det kan nogle gange være et godt alternativ, at I i stedet hjælper Jeres barn til selv at købe boligen.

Når lejligheden er fundet, hjælper med at gennemgå købsaftalen og få overblik over ejerforeningens forhold og økonomi, og vi sørger for alt papirarbejdet i handlen.

Vi rådgiver om fastsættelse af lejens størrelse, udarbejder lejekontrakt og hjælper med ansøgning om boligstøtte.

enp-advokater rådgiver også, når forældre vil overdrage fast ejendom til børnene. f.eks. et sommerhus, eller et forældrekøb.

Vi hjælper med aftaler om pris og betaling, så det gøres bedst muligt i forhold til skat og boafgifter, og vi kan bistå i overvejelserne, når der skal tages hensyn til ligestilling af arvinger.

Hvis du skal overtage Jeres fælles bolig i forbindelse med en skilsmisse, rådgiver vi om pris og vilkår og sørger for tinglysning. Vi hjælper med kontakt til banken ved overtagelse af lån og med kreditvurdering, når der skal optages et nyt lån.

Salg uden ejendomsmægler

Med hjælp fra enp-advokaters boligspecialister kan du trygt sælge din bolig uden ejendomsmægler, hvis du selv har fundet en køber.

Vi hjælper med ”hele pakken” som sælger. Vi skriver købsaftalen og sørger for, at der er styr på dine rettigheder og forpligtelser i handlen.

Der er mange penge at spare i forhold et almindeligt salg gennem ejendomsmægler.

Vi rådgiver ikke om fastsættelse af prisen på boligen, men udfører i øvrigt det samme arbejde som ejendomsmægleren, og er forsikret på lignende vilkår.

Vi indhenter attester m.v., der skal udleveres til køber. Vi rådgiver dig om at indhente tilstandsrapport og elrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring, der skal udleveres til køber inden køber underskriver købsaftalen. Så er du sikret lovgivningens beskyttelse mod krav fra køber for skjulte fejl og mangler.

Omdannelse af andelsboliger til ejerboliger

enp-advokater har udarbejdet et koncept, der hjælper andelsboligforeninger igennem hele processen med at blive omdannet til ejerforening.

Det er ikke alle typer andelsboliger, der efter de nugældende regler kan omdannes, så derfor er det en god i de at kontakte os så tidligt som muligt i overvejelserne.

Ønsket om at omdanne andelsboligerne skyldes oftest maksimalpris reglerne på andelsboliger, og fordi man som ejer kan få sit eget realkreditlån i boligen og kan råde mere frit over den.

Processen er dog langvarig og kompliceret, og den involverer mange parter, først og fremmest andelsboligforeningens medlemmer, der skal træffe beslutningen på et juridisk og økonomisk solidt grundlag. Endvidere skal blandt andre landinspektør, bygningsmyndighed, tinglysningsretten, banken og kreditforeningen involveres.

enp-advokater rådgiver i første omgang om, hvad der er muligt. Hvis processen med omdannelse sættes i gang, tilbyder vi at være tovholdere under hele sagen.

Køb af investeringsejendom

Overvejer du at investere i en udlejningsejendom, hjælper enp-advokater med en grundig gennemgang og vurdering ud fra dine forudsætninger for investeringen.

Vi undersøger alle ejendommens juridiske forhold, herunder lejefastsættelse og driftsforhold, og vi kan bistå i prisforhandlinger, ved indgåelse af købsaftale samt ved afdækning af finansieringsmuligheder. Vi sørger for tinglysning af skøde, refusionsopgørelse m.v.

Kontakt os for en aftale om, hvad vi skal bistå med, og vi aftaler honoraret ud fra opgavens omfang.

Tinglysningsservice

enp-advokater bistår, når du har behov for at få tinglyst eller aflyst et dokument.

Vi rådgiver om oprettelse af dokumenterne, så de svarer til de indgåede aftaler, og sørger for at dokumenterne opfylder kravene til, at de kan bliver tinglyst.

Vi kan for eksempel hjælpe med servitutter og deklarationer om færdselsret og byggelinjer eller med tinglysning af nye vedtægter eller ændringer til vedtægter for foreninger.

Kontakt os, såfremt du ønsker vores hjælp med et dokument, der skal tinglyses eller aflyses.

Retssager om mangler ved fast ejendom og lejesager

Enp-advokaters boligspecialister har stor erfaring med at føre retssager om mangler ved fast ejendom og om lejeforhold.

Hvis du har købt en bolig med fejl og mangler, du ikke kan acceptere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan foretage en indledende vurdering af, hvordan sagen står i forhold til retspraksis på området, og om det er muligt at få erstatning fra sælger eller ejerskifteforsikringen.

Vi undersøger, om du kan få retshjælpsdækning til sagen, og sender ansøgningen til dit forsikringsselskab.

Lejelovgivningen er kompliceret at navigere i både for lejere og udlejere. Enp-advokater er specialister i lejeret, og vi rådgiver om rettigheder og forpligtelser i både bolig- og erhvervslejemål.

Vi bistår ved indgåelse af lejeaftaler, og vi fører sager for huslejenævn og boligretten om blandt andet lejefastsættelse og flytteopgør.

Kontakt en af vores specialister i fast ejendom