enp advokater I/S er organiseret som et interessentskab og bor
Elisagårdsvej 5, 3. sal, 4000 Roskilde. Vores CVR-nummer er 30 88 72 12.
De ansvarlige partnere fremgår af vores hjemmeside enp-advokater.dk.
Vi kan kontaktes på telefon + 45 4636 2244 / 4635 4017 samt på
e-mailadressen reception@enp-advokater, som er en sikkermail-adresse

GENERELLE BETINGELSER FOR ENP ADVOKATER I/S

Disse betingelser gælder for enhver opgave, som enp advokater I/S påtager sig.

Generelt

enp advokater I/S bor Elisagårdsvej 5, 3. sal, 4000 Roskilde. Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 4635 4017 samt på e-mailadressen reception@enp-advokater.dk.

enp advokater I/S er organiseret som et interessentskab, og vores CVR-nummer er: 30 88 72 12. De ansvarlige partnere fremgår af vores hjemmeside, enp-advokater.dk.

Klientmidler, der betros enp advokater I/S, forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Forrentning af midler begrænses til de i banken opnåede renter. enp advokater I/S har klientbankkonti i Sparekassen Sjælland og Nykredit Bank A/S. Oplysninger om garantiordningen for klientmidler kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Honorar og udlæg/udgifter

Du vil inden en opgave påbegyndes få oplyst et honoraroverslag, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Hvis enp advokater I/S har en fast pris for den aftalte ydelse, får du prisen oplyst.

Hvis vi ikke har en fast pris for den aftalte ydelse, og det ikke er muligt at give dig et honoraroverslag, fastsætter vi honoraret for den aftalte ydelse på baggrund af en konkret vurdering. I denne vurdering tager vi udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, opgavens omfang og betydning for dig, herunder om opgavens udførelse har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, sagens kompleksitet, samt det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

I forbindelse med honorarfastsættelsen anvendes følgende timesatser hos enp advokater I/S:

Sagsbehandling af partner, afhængig af sagens art kr. 2.500,00-3.000,00
Sagsbehandling af advokat kr. 2.375,00
Sagsbehandling af advokatfuldmægtig kr. 1.625,00
Sagsbehandling sekretær kr. 750,00

De oplyste priser er alle inklusiv moms. Sagsbehandling ved sekretær honoreres kun, såfremt dette tilfører sagen selvstændig værdi.

Vi kan anmode dig om at indbetale et depositum for vores honorar, hvilket er normal procedure.

Hos enp advokater I/S fakturerer vi typisk vores klienter månedligt eller kvartalsvis, medmindre vi aftaler eller finder det hensigtsmæssigt med en anden faktureringsordning.

Faktiske omkostninger og øvrige eksterne udgifter eller udlæg i forbindelse med din sag, såsom rets- og tinglysningsafgifter samt gebyrer, som skal afholdes i forbindelse med opgavens udførelse, er ikke indeholdt i vores honorar, og vi vil altid anmode dig om at forudbetale sådanne beløb.

I mange retssager er der adgang til at ansøge om forsikringsdækket retshjælp. Vi vil derfor anmode dig om tidligst muligt i forløbet at oplyse navnet på dit forsikringsselskab og dit policenummer, såfremt det er relevant.

ID og hvidvask

ENP advokater I/S er omfattet af hvidvaskningsloven og vil derfor, såfremt det efter ENP advokater I/S´ vurdering er relevant, anmode dig eller din virksomhed om at udlevere identifikationspapirer. Identifikationspapirer er kørekort/pas samt sundhedskort på fysiske personer. ENP advokater I/S skal mod-tage en kopi til opbevaring. For selskaber gælder, at ultimative ejere med ejerandel på mindst 25 % skal fremsende identifikationspapirer. Såfremt ingen kapitalejer ejer mindst 25 %, skal direktøren (den registrerede) udlevere identifikationspapirer. Endeligt skal ansatte, som repræsenterer en virksomhed i samarbejdet med os, fremsende identifikationspapirer.

ENP advokater I/S har udarbejdet risikoanalyse af virksomhedens sagsportefølje og der er lav risiko for hvidvaskning i virksomheden.

Persondata

I forbindelse med dit opdrag hos ENP advokater I/S modtager vi data, herunder persondata. Vi opbevarer mails, breve, dokumenter mv. som vi modtager fra dig, og som vi vurderer har relevans for varetagelse af din sag både under sagen og i indtil 5 år efter sagens afslutning.

Dette gælder blandt andet dit navn, adresse, personnummer, ID, og kan også gælde oplysninger om familieforhold, helbred, sygdom, økonomi mv., som vi er kommet i besiddelse af som led i varetagelsen af din sag. Vi foretager løbende en vurdering af, hvorvidt de modtagne data er nødvendige for varetagelsen af din sag og dermed for udførelsen af den aftalte opgave, hvorfor vi også kan og vil slette data, i det omfang vi ikke finder dem nødvendige. Følgelig kan du blive anmodet om at fremsende data på ny, hvis de bliver relevante på et senere tidspunkt.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om dig og til at tilbagekalde evt. samtykke til opbevaring og til at få korrigeret eller slettet data. Krav om sletning kan dog være begrænset af vores ret eller pligt til at opbevare disse, ligesom vores behandling af din sag kan blive umuliggjort, såfremt data skal slettes. Advokatfirmaets behandling af persondata kan påklages til datatilsynet eller såfremt klagen angår advokatetiske forhold til advokatnævnet.

Du skal være opmærksom på, at der kan være risiko forbundet med at benytte almindelig mail til forsendelse af data. ENP advokater I/S kan og vil benytte sikkermail, hvis du kan modtage denne. Hvis du ikke kan modtage sikker mail, skal du oplyse, hvorvidt du vil have materiale med persondata tilsendt med alm. brev eller vil acceptere forsendelsesrisikoen pr. almindelig mail. Hvis vi ikke modtager oplysning om, at du ønsker materiale sendt pr. brev, vil det blive opfattet som et samtykke til at anvende almindelig og usikret mailforsendelse.

Forsikring

Advokaterne hos enp advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, og er ansvarsforsikret i Codan A/S under policenummer 683 0215687.

Gældende fra april 2018