Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, man opretter med henblik på det tidspunkt, hvor man måtte blive ude af stand til at varetage sine egne interesser. Ved en fremtidsfuldmagt har man på forhånd valgt, hvem man ønsker skal være ens repræsentant, og det er noteret i et offentligt register.

En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt ( i modsætning til en almindelig fuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, og din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter (f.eks. din bank) og giver sikkerhed for, at det kan fungere efter hensigten.

Fuldmagten oprettes oftest i samråd med din advokat, som du også drøfter indhold og omfang af fuldmagten med. Advokaten opretter fuldmagten digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret via det digitale tinglysningssystem. Fuldmagten underskriver du ved hjælp af NemID, og efterfølgende skal fuldmagten påtegnes hos notaren ved retten. Det er for at højne sikkerheden mest muligt, at det ikke er tilstrækkeligt, at man blot har indført fuldmagten i det digitale tinglysningssystem. Er man fritaget for digital post, kan man oprette fremtidsfuldmagten på papir hos Statsforvaltningen

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten inden virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Fuldmagten sættes i kraft af Statsforvaltningen, når du anmoder herom eller når fuldmægtigen dokumenterer ved lægeattest, at den person, som har oprettet fremtidsfuldmagten, ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser. Statsforvaltningen foretager på baggrund af henvendelsen en vurdering af, om fuldmagtsforholdet skal træde i kraft. Statsforvaltningen kan nægte dette, såfremt der findes forhold, der taler imod at fuldmagten igangsættes. Det kan fx være, hvis du selv eller dine nærmeste pårørende gør indsigelse mod, at fuldmagten skal træde i kraft.

Når fuldmagten er sat i kraft, får den virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e). Dine fremtidsfuldmægtig(e) vil derefter være legitimeret til at repræsentere dig som fuldmagtshaver på de områder, som fuldmagten omfatter. Samtidig med at Statsforvaltningen har truffet afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, bliver fremtidsfuldmagten offentliggjort i Personbogen. På den måde kan både offentlige myndigheder og private aftaleparter (f.eks. din bank) ved et hurtigt opslag i Personbogen sikre sig, at den fornødne fuldmagt er til stede, når fremtidsfuldmægtigen henvender sig.

Enp Advokater opfordrer alle, som tidligere har oprettet en generalfuldmagt til at overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, da vi forventer, at banker og andre aktører fremover vil være afvisende overfor de hidtidige fuldmagter. Vi hjælper gerne med at oprette de nye dokumenter, hvis det ønskes.