enp advokaters erfarne procesadvokater har møderet for alle retsinstanser og rådgiver med stor indsigt i, hvordan en sag føres gennem retssystemet for at opnå det bedst mulige resultat.

Sund fornuft og retfærdighedssans rækker ikke altid til at vinde i retten. Vi vurderer beviserne i sagen, og hvad der skal til, for at sagen kan vindes. Vi rådgiver på det grundlag om den bedste strategi for et tilfredsstillende resultat. Vi forbereder sagen og fører den i retten. Vi medvirker i processen, når en tvist som alternativ til en retssag søges løst ved mediation eller retsmægling.

Inkasso
Når en faktura ikke bliver betalt, kan vi fremsende et påkrav for at afklare, om debitor ikke kan eller ikke vil betale.

Hvis der ikke er nogen indsigelser fra debitor, hjælper vi så enkelt og billigt som mulig med at få en dom eller debitors underskrift på et forlig, så sagen kan sendes i fogedretten.

Vi hjælper med at gennemføre fogedsagen for at få betaling eller udlæg i debitors ejendele. Hvis der opnås udlæg i fast ejendom kan vi bistå med at gennemføre en tvangsauktion.

enp-advokater har særlig ekspertise i håndtering af restancer med betaling af husleje. Her gælder en særlig procedure, når det bliver nødvendigt at begære lejer udsat af lejemålet.

Hvis debitor har indsigelser mod at betale, hjælper vi med at vurdere sagen og føre den i retten, se under civile sager.

Civile sager
Civile sager er retssager mellem personer eller selskaber og andre juridiske enheder. Tvisten i en civil retssag er parternes uenighed om et krav, en rettighed eller forståelse af en aftale. Det betyder i praksis alle sager, der ikke er straffesager.

Alle civile tvister kan indbringes for retten, medmindre parterne har aftalt at bruge voldgift.

enp-advokaters erfarne procesadvokater bistår en af sagens parter, når tvisten skal behandles. Vi deltager ved forsøg på at opnå forlig, og når det ikke er muligt, fører vi sagen i retten.

Det er et særligt håndværk at vurdere udsigten til, om en sag kan vindes i retten. Vi undersøger sagens fakta og rådgiver dig, så du kan træffe beslutningen om at føre sagen med bedst mulig indsigt i de risici, der er for sagens udfald.

Når sagen føres i retten, sørger vi for at indhente og samle beviser, skrive processkrifter og forberede samt deltage i hovedforhandlingen i retten.

enp-advokater fører civile retssager for både private og virksomheder.

Private har ofte retshjælpsforsikring, der i et vist omfang dækker omkostninger ved de fleste retssager. Forsikringen findes i husstandens hus- eller indboforsikring. Personer med lav indkomst kan søge fri proces, således at staten dækker omkostningerne.

Virksomheder kan også have retshjælpsdækning knyttet til en erhvervsansvarsforsikring.

Vi bistår, når en sag skal anmeldes til forsikringsselskabet eller der skal søges fri proces, og man kan ikke selv søge.

Retten har en særlig ordning for sager, der vedrører krav på maximalt 50.000 kr. Her yder retten hjælp, så man i en del tilfælde selv kan føre sagen uden advokat.

Voldgift
Når der i en kontrakt er aftalt voldgift, skal sagen afgøres af en voldgiftsret og ikke ved domstolene. Voldgiftsaftalen kan bestemme, at parterne skal bruge en fast voldgiftsret, eller der kan være aftalt en individuel proces for voldgiften.

Det er meget almindeligt at aftale voldgift i entrepriseforhold, hvor AB92 gælder, og hvor den faste voldgiftsret i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed anvendes.

enp-advokater har specialister, som bistår i tvister i entrepriseforhold. Vi hjælper blandt andet med at sikre bevis ved registreringsforretning (stadeopgørelse), når entreprisekontrakter ophæves, og i sager om mangler ved udført arbejde.

Voldgiftssager er ofte komplekse at gennemføre. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning hos en advokat med særlig erfaring i voldgiftsbehandling.

Isoleret bevisoptagelse
Såfremt der mangler bevis for et krav, kan vi hjælpe med at iværksætte isoleret bevisoptagelse, uden at der er en retssag.

Det vil typisk være et syn og skøn.

Dette bevis kan bruges til at indgå forlig eller senere i en retssag, hvis det ikke kan lykkes at opnå et forlig.

Straffesager
Du har altid ret til selv at vælge din advokat i en straffesag. Det gælder både, når du er mistænkt, eller hvis du har været udsat for vold eller overgreb.

Du kan kontakte os direkte eller give politiet besked om dit valg af advokat.

Hos enp-advokater er Thomas Fogt antaget til at føre sager som beskikket, offentlig forsvarer ved retten i Roskilde og Østre Landsret.

Vi anbefaler altid, at du kontakter os inden den første afhøring hos politiet, så vi kan bistå dig lige fra sagens start. Vi kan være med til afhøringer, vi forbereder dig til at møde i retten, og vi deltager i alle møder i retten sammen med dig.

Enp-advokater har møderet for alle retsinstanser, så vi kan følge sagen hele vejen igennem systemet, hvis den bliver anket.

Familieretssager
Enp-advokater bistår i alle retsinstanser, når en konflikt i familien ikke kan løses i Statsforvaltningen eller gennem mediation.

Vi fører sager om forældremyndighed og bopæl, og når der er uenighed om bidragspligt eller bolig.

Vi hjælper også ved tvister i skifteretten om formuedeling ved skilsmisse.

Hvis du har lav indkomst eller forsørger mange børn, kan der søges fri proces til en del familieretssager. Vi hjælper ved sagens start med at afklare dine muligheder for at få økonomisk hjælp til sagen.

Mediation og retsmægling
Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på med hjælp fra en neutral mediator eller retsmægler.

Målet er gennem dialog at finde en løsning på tvisten, som alle parter kan være tilfredse med.

Enp-advokater har stor erfaring i mediation. Vi tilbyder både at være mediator i en tvist og at repræsentere parter under mediation eller retsmægling.
Mediation kan anvendes både før og efter, at en sag er anlagt ved retten. Når en sag er anlagt, tilbyder retten mediation i form af retsmægling.

Mediator hjælper parterne med at beskrive problemet og drøfte parternes respektive ønsker til en løsning af tvisten. På det grundlag opstiller mediator mulighederne for en løsning. Det giver parterne mulighed for at få indflydelse på et resultat.
Mediation giver et bedre grundlag for parternes fremtidige relation, end hvis de skal igennem en opslidende konflikt i retten. Ingen af parterne kan dog tvinges til at acceptere et resultat ved mediation.

Mediation kan bruges både af private og virksomheder på en lang række områder. Det kan blandt andet være i sager om forældremyndighed og bopæl, arv, nabosager, kontraktforhold og erstatningssager.

Læs mere på www.mediationsinstituttet.dk