enp advokater I/S er organiseret som et interessentskab og bor
Elisagårdsvej 5, 3. sal, 4000 Roskilde. Vores CVR-nummer er 30 88 72 12.
De ansvarlige partnere fremgår af vores hjemmeside enp-advokater.dk.
Vi kan kontaktes på telefon + 45 4636 2244 / 4635 4017 samt på
e-mailadressen reception@enp-advokater.

GENERELLE BETINGELSER FOR ENP ADVOKATER I/S

Disse betingelser gælder for enhver opgave, som enp advokater I/S påtager sig.

enp advokater bor Elisagårdsvej 5, 3. sal, 4000 Roskilde. Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 4635 4017 samt på e-mailadressen reception@enp-advokater.dk.

enp advokater I/S er organiseret som et interessentskab, og vores CVR-nummer er: 30 88 72 12. De ansvarlige partnere fremgår af vores hjemmeside, enp-advokater.dk.

Klientmidler, der betros enp advokater I/S, forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. enp advokater I/S har klientbankkonti i Sparekassen Sjælland og Nykredit Bank A/S. Oplysninger om garantiordningen for klientmidler kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Du vil inden en opgave påbegyndes få oplyst et honoraroverslag, hvis det muligt ud fra opgavens karakter. Hvis enp advokater I/S har en fast pris for den aftalte ydelse, får du prisen oplyst.

Hvis vi ikke har en fast pris for den aftalte ydelse, og det ikke er muligt at give dig et honoraroverslag, fastsætter vi honoraret for den aftalte ydelse på baggrund af en konkret vurdering. I denne vurdering tager vi udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, opgavens omfang og betydning for dig, herunder om opgavens udførelse har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, sagens kompleksitet, samt det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

I forbindelse med honorarfastsættelsen anvendes følgende timesatser hos enp advokater I/S:

Sagsbehandling af partner kr. 2.200,00
Sagsbehandling af advokat kr. 1.900,00
Sagsbehandling af advokatfuldmægtig kr. 1.300,00
Sagsbehandling sekretær kr. 600,00

De oplyste priser er alle eksklusiv moms. Sagsbehandling ved sekretær honoreres kun, såfremt dette tilfører sagen selvstændig værdi.

Vi kan anmode dig om at indbetale et depositum for vores honorar.

Hos enp advokater I/S fakturerer vi typisk vores klienter månedligt eller kvartalsvis, medmindre vi aftaler eller finder det hensigtsmæssigt med en anden faktureringsordning.

Faktiske omkostninger og øvrige eksterne udgifter eller udlæg i forbindelse med din sag, såsom rets- og tinglysningsafgifter samt gebyrer, som skal afholdes i forbindelse med opgavens udførelse, er ikke indeholdt i vores honorar, og vi vil altid anmode dig om at forudbetale sådanne beløb.

I mange retssager er der adgang til at ansøge om forsikringsdækket retshjælp. Vi vil derfor anmode dig om tidligst muligt i forløbet, at oplyse navnet på dit forsikringsselskab og dit policenummer, såfremt det er relevant.

Advokaterne hos enp advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, og er ansvarsforsikret i Codan A/S under policenummer 683 0215687.